27 maggio 2020

WendaTour – EXPO 2015

WendaTour – EXPO 2015 Milan, Wenda’s promotional visit.